Ukrayna Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Türkiye ile Ukrayna'nın uzun yüzyıllara dayanan bir geçmişe sahip tarihî, coğrafî ve kültürel yakınlıkları, 100 yıldır sürmekte olan diplomatik ilişkilerin 2011 yılında stratejik ortaklık düzeyine yükselmesi, ekonomik ve beşeri ilişkilerin güçlendirilmesi, iki ülke de sınır geçişlerinde birbirlerinden vize hatta pasaport dahi talep etmemesi gibi gelişmeler sonucunda Türkiye’de Ukrayna dil, edebiyat ve kültürüne büyük ilgi uyanmıştır.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Ukrayna Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın 2017 yılında kurulmasına öncülük etmiştir. Bu adım iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı çeşitli alanlardan beslenerek uzun yıllar sürmesini ve nesilden nesile ulaşmasını sağlayacaktır.


2017-2018 eğitim-öğretim yılında ise Doç. Dr. İryna M. Dryga ile Yrd. Doç. Dr. Oleksandr Sereda’nın göreve başlamasıyla birlikte Anabilim Dalı faaliyete geçmiştir.


Ukrayna Anabilim Dalı’nda lisans eğitim süresi 1 yılı hazırlık eğitimi olmak üzere toplam 5 yıldır. Programda yoğun olarak Ukrayna dili grameri, Ukrayna tarihi, kültürü ve edebiyatı dersleri yanı sıra edebi metin ve iş yazışmalarına yönelik çeviri çalışmaları da yapılmaktadır. Bununla birlikte öğrencilerimiz seçmeli olarak Rusça, Lehçe ve Makedonca dersleri de alabilmekte ve bir başka Slav dili daha öğrenebilmektedirler.


Lisans programına her yıl ortalama 20 öğrenci alınmaktadır.

Verilen eğitimin klasik ve temel bilgiler içermesinin yanı sıra, Bologna sürecine uygun olması öğrencilerin beklentilerini karşılamaktadır.  

Lisans eğitimi sürecinde yetkin bir Ukrayna dili grameri edinilmesinin yanı sıra edebiyat, kültür ve tarih alanında donanıma, birikime sahip, aydınlık düşünceli öğrencilerin yetiştirilmesi İstanbul Üniversitesi’nin tercih edilme nedenlerindendir.


Açıldığı Yıl: 2017

Düzey: Lisans

ISCED Kodu: 22-Beşeri Bilimler Öğretim Türü: Örgün Öğretim

Eğitim Dili: Türkçe – Ukrayna dili

Kontenjan Ortalaması: 20

Yabancı Dil: Bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır. Bu süre öğretim süresi yıllarına (4) dahil değildir. Yıl sonunda yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar.

Mesleki Eğitim: Yok

Kabul Koşulları: YGS (Puan Türü), YGS EK Kontenjan, Yatay Geçiş ve Dikey Geçişle gelen öğrenciler ile kabul koşullarını tamamlamış yabancı uyruklu öğrenciler programa kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması:

Türkiye’deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar: Yok

İş Birliği: Çeşitli programlarda okuyan öğrenciler Ukrayna Dili ve Edebiyatı çift anadal programına kabul edilmektedir.

İş Birliği Olan Çift Anadal Programları: Batı Dilleri ve Edebiyatları ile Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümleriyle gerçekleşmiş işbirlikleri bulunmaktadır.

Vizyon

Öğrencilerimizi alanımız gereği çeşitli meslek ve iş alanları için (eğitim, kültür, turizm, çevirmenlik, mütercimlik, dış ilişkiler vb.) en iyi şekilde hazırlamak ve bu konuda ülkemizin en önde gelen bölümü olmak

Misyon

Ukrayna Dili ve Edebiyatı kültürü alanında donanımlı, birikimli, karşılaştırmalı edebiyat kültürü bilincine sahip, aydınlık düşünceli öğrenciler yetiştirmek.

Kabul Koşulları

YGS (Puan Türü), YGS EK Kontenjan, Yatay Geçiş ve Dikey Geçişle gelen öğrenciler ile kabul koşullarını tamamlamış yabancı uyruklu öğrenciler programa kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

 Programdan mezun olabilmek için öğrencinin 240 AKTS tamamlaması ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) değerinin en az 2.00 olması gerekmektedir.

Ünvan

Ukrayna Dili ve Edebiyatı Lisans Mezunu

İstihdam

Eğitim, kültür, turizm, çevirmenlik, mütercimlik, dış ilişkiler alanlarında istihdam edilirler.

Amaç ve Hedefler

Amaç: Ukrayna Dili ve Edebiyatı alanında öğrencilerin ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı olarak uzmanlaşmalarını sağlamak, öğrencileri çeşitli meslek ve iş alanları için (eğitim, kültür, mütercimlik, dış ilişkiler vb.) en iyi şekilde hazırlamaktır. Hedef: Ukrayna Dili ve Edebiyatı öğreniminde temel kuramsal ve yöntemsel alanları tanıtmak. Öğrencilerin mesleki gelişimlerinde Ukrayna Dili ve Edebiyatı öğrenimi konusunda güncel alanlara odaklanmak. Öğrencilerin öğretim, araştırma alanlarında çalışmaları ve kendi alanlarında daha ileri gidebilmelerini sağlamaktır.

Bilgi

Bilgi: 1- Alanında güncel ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuram ve uygulama bilgilerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme yetisine sahip olmak. 2- Alanında güncel ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuram ve uygulama bilgilerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme yetisine sahip olmak.

Beceri

Beceri: 1- Alanıyla ilgili yazılmış yayınları takip etme alışkanlığı edinerek analitik ve eleştirel düşünme yetisine sahip olmak. 2- Alanıyla ilgili amaç ve hedeflerini belirlemiş olarak uygun çalışma biçim ve alışkanlıklarını geliştirme yetisine sahip olmak. 3 - Dilin ve edebiyatın kültürlerarası etkileşimdeki yeri ve öneminin bilinciyle farklı kültürleri tanıma becerisine sahip olmak. 4 - Alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, sorunları saptayabilme ve gerekçelendirilebilir çözümler önerebilme yetisine sahip olmak.

Yetkinlik

Tutum: 1 - Alanıyla ilgili karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için takım çalışmasına açık olma ve takım çalışması sırasında işbirliği, dayanışma ve yardımlaşmanın önemini kavramış olmak. 2 - Alanıyla ilgili her türlü olasılığı göz önünde bulundurarak uygun iletişimi sağlayacak bireysel girişimlerde bulunabilmek. 3 - Yabancı dil öğrenme etkinliğinde amaç ve hedeflerini belirlemiş olmak. 4 - Alanında sahip olduğu bilgi ve deneyimlerini alanla ilgili yetkin kişilerle paylaşabilmek, karşıt görüşlerini savunabilmek. 5 - Sosyal veri analizi yapabilmek ve veri türüne bağlı uygun analiz yöntem ve tekniklerini seçip yürütebilmek. 6 - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.